1943

Circa

Judo Saga
...aka "Sanshiro Sugata"
...aka "Judo Story"