TU YU MING
TU YU MING
TRADITIONAL CHINESE 杜玉明
AKA Do Yuk Ming

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1985 Great Shanghai 1937
...aka "1937 of Shanghai"
1988 Across The River
...aka "Devil King Sword, The"
...aka "Cross the River"
...aka "Devilking Sword"
...aka "Deavil King Sword"
...aka "Guo jiang"
...aka "Guo jiang long"
c1989 Slaughter In Xian
c1993 Hidden Hero
c1993 Ninja In Ancient China


SELECTED FILMOGRAPHY - ASSISTANT DIRECTOR
1988 Across The River
...aka "Devil King Sword, The"
...aka "Cross the River"
...aka "Devilking Sword"
...aka "Deavil King Sword"
...aka "Guo jiang"
...aka "Guo jiang long"