BARRY WONG PING YIU
BARRY WONG PING YIU
TRADITIONAL CHINESE 黃炳耀
AKA Barry Ping Yiu Wong Wong Bing Yiu

SELECTED FILMOGRAPHY - SCRIPT WRITER
1986 Above The Law
...aka "Righting Wrongs"
...aka "Zhi fa xian feng"