SHEILA CHAN
SHEILA CHAN
TRADITIONAL CHINESE 陳淑蘭
AKA Chan Sak Lan Chan Suk Laan
Sheila Chan Suk Laan

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1990 All For The Winner
...aka "Du sheng"